خانه وَپ كجاست؟

در پلی استور آباد بود كه پرسید کسی،
اینترنت مكثی كرد،
کاربری گوشی‌اش را كه به دست داشت به تاریكی جیبش بخشید و
به انگشت نشان داد خانه‌ای و گفت:
نرسیده به بازار پلی استور آباد
خانه وَپ جان است كه از خانه google خان شادتر است
و در آن توسعه و طراحی تا به اندازه رتبه ۱ پلی‌استورآباد خوش است!

نشانی: تهران، خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح، کوچه مرزبان نامه، پلاک 14، واحد 19

شماره های تماس: 3 1 - 8 8 8 6 4 9 2 1 - 0 2 1

×